نوجوانیها


نوجوانیها: کابینه حکومت افغانستان به ریاست رییس جمهور غنی طرحی را تایید کرده است که براساس آن برای شماری از ولایات سهمیه معین در امتحان کانکور در نظر گرفته شده است.
کابینه در جلسه روز چهارشنبه (۱۴ قوس) «طرح بدیل میکانیزم تطبیق و مسوولیت پیشبرد برنامه آمادگی کانکور» را تایید کرده است. در این طرح، سهمیه‌ی معین برای «داوطلبان ولایات کمتر انکشاف‌یافته در رشته‌های مورد نیاز» اختصاص یافته است.
در اعلامیه‌ی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری آمده است: «براساس این طرح، زون‌ها به اساس رشته‌های مورد نیاز انکشاف متوازن، در هشت زون تقسیم‌بندی شده و سهمیه رشته‌های مورد نیاز به اساس نفوس ولایت مربوط در نظر گرفته شده است.»
در این اعلامیه آمده است که از سهمیه‌های اختصاصی منطقه‌یی، فارغانی مستفید شده می‌توانند که حد اقل سه سال اخیر دوره مکتب را در ولایات مربوط تکمیل کرده باشند.

درباره : برای جوانان