نوجوانیها


مسوولان اداره محلی بادغیس می گویند که آنها درپی برطرفی این چالش هستند.

جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس به تلویزیون نوجوانیها گفته که این اداره در تلاش پاک سازی شاهراه هرات ـ قلعه‌نو از وجود پیکار جویان طالب است.

نبود امنیت در مسیر شاهراه ها همواره از چالش های جدی شهروندان کشور عنوان شده است .

ایجاد ایست های بازرسی پیکارجویان طالب در مسیر شاهراه هرات- قلعه نو

ایجاد ایست های بازرسی پیکارجویان طالب در مسیر شاهراه هرات- قلعه نو

درباره : برای جوانان